Begrippen

ManArise is de naam van de mannen conferenties en activiteiten georganiseerd onder verantwoording van stichting Kingdom Ministries in Ommen. Daar waar in de voorwaarden gesproken wordt over ManArise, wordt stichting Kingdom Ministries bedoelt.

1. Inschrijving

Inschrijving als deelnemer vindt plaats na aanmelding via de website manarise.nl. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

De minimale leeftijd voor deelname aan een event is 12 jaar, mits de minderjarige deelnemer begeleidt wordt door de eigen (stief/pleeg)vader.

ManArise heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren voor haar evenementen.

Voor een event geldt een minimumaantal deelnemers. ManArise behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen haar event te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 2 weken vóór start geïnformeerd. Eventueel betaalde inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

In geval van overmacht heeft ManArise het recht het event te annuleren of voor of tijdens het event aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Met allergieën en dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden na voorafgaande opgave aan ManArise. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer. Hiervoor zal een aanvullende vergoeding gevraagd worden.

Betaling en annulering
Annulering geschiedt via het contactformulier op de website
https://manarise.nl/contact
• Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten € 5,- voor gemaakte administratiekosten.
• Bij annulering binnen twee weken voor de start van het event bedragen de annuleringskosten € 10,-.

2. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

3. Media

Tijdens een event worden mediabeelden gemaakt. Deze media, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

Tijdens een event worden tevens opnames gemaakt van studies, bedoelt voor promotiedoeleinden als ook verkoop. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens het event opnames te maken en deze te publiceren of gebruiken.

4. Het event

De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van het team en de ingezette vrijwilligers en medewerkers met betrekking tot veiligheid en gezondheid en de instructie op te volgen. De deelnemer verplicht zich voorts tot het zorgvuldig nakomen van regelgeving en richtlijnen ten aanzien van respect voor andermans gezondheid en bezittingen.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het event in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de deelnemer van (verdere) deelname aan het event worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Het is deelnemers tijdens een weekend niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken. Alcoholische dranken zijn slechts toegestaan voor zover die door ManArise of de locatie ter beschikking worden gesteld.

5. Klachten

Mochten er onverhoopt klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de organisatie te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer een begeleidend schrijven binnen één maand na afloop van het event schriftelijk in te dienen bij ManArise.

6. Aansprakelijkheid

Deelname aan een event is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

ManArise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een event. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van een event, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.